اخـبـــار :شکایات

سامانه الکترونیکی رسیدگی به شکایات شرکت سپیدار کن آریا در اجرای ماده 25 قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد و در راستای افزایش رضایت مشتریان از طریق ارتباط با مشترکین نهایی راه اندازی گردیده است. کلیه مشترکین و همکاران گرامی می توانند شکایت خود را در خصوص خدمات ارائه شده زیرمجموعه های این شرکت با استفاده از لینک های موجود در این صفحه ثبت نموده و واحد پاسخگو یی به شکایات،  پاسخگویی و رسیدگی به این شکایات را به عهده دارد. رویه ثبت و پاسخگویی به شکایات در سامانه موصوف به گونه ای است که مشتری با ورود به سامانه و ثبت شکایت خود شماره پیگیری را دریافت می نماید. شکایت واصله توسط این مرکز به  واحد شکایات شرکت ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفته و براساس زمان بندی تعیین شده نسبت به ارائه پاسخ در سامانه اقدام خواهد گردید. چنانچه شما از نحوه ارائه خدمات در زمینه های نقض قوانین، کوتاهی یا عدم انجام وظیفه، اطاله رسی
دگی، عدم پاسخگویی یا ضعف در ارائه خدمات، شکایتی داشته و شخصاَ ذینفع آن بوده و از این مرکز درخواست رسیدگی داشته باشید، شکایت خود را با توجه به رعایت نکات مندرج در سامانه ذیل ثبت نموده تا وفق مقررات به آن رسیدگی و پاسخ لازم ارائه گردد.
پذیرش هرگونه شکوائیه منوط به رسیدگی اولیه موضوع از سوی این مرکزو ودریافت پاسخ از واحد شکایات شرکت  میباشد.   

سامانه الکترونیکی رسیدگی به شکایات شرکت سپیدار کن آریا در اجرای ماده 25 قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد و در راستای افزایش رضایت مشتریان از طریق ارتباط با مشترکین نهایی راه اندازی گردیده است. کلیه مشترکین و همکاران گرامی می توانند شکایت خود را در خصوص خدمات ارائه شده زیرمجموعه های این شرکت با استفاده از لینک های موجود در این صفحه ثبت نموده و واحد پاسخگو یی به شکایات،  پاسخگویی و رسیدگی به این شکایات را به عهده دارد. رویه ثبت و پاسخگویی به شکایات در سامانه موصوف به گونه ای است که مشتری با ورود به سامانه و ثبت شکایت خود شماره پیگیری را دریافت می نماید. شکایت واصله توسط این مرکز به  واحد شکایات شرکت ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفته و براساس زمان بندی تعیین شده نسبت به ارائه پاسخ در سامانه اقدام خواهد گردید. چنانچه شما از نحوه ارائه خدمات در زمینه های نقض قوانین، کوتاهی یا عدم انجام وظیفه، اطاله رسی
دگی، عدم پاسخگویی یا ضعف در ارائه خدمات، شکایتی داشته و شخصاَ ذینفع آن بوده و از این مرکز درخواست رسیدگی داشته باشید، شکایت خود را با توجه به رعایت نکات مندرج در سامانه ذیل ثبت نموده تا وفق مقررات به آن رسیدگی و پاسخ لازم ارائه گردد.
پذیرش هرگونه شکوائیه منوط به رسیدگی اولیه موضوع از سوی این مرکزو ودریافت پاسخ از واحد شکایات شرکت  میباشد.   

شماره سریال :

مدل محصول :

نام و نام خانوادگی * :

تلفن ثابت :

تلفن همراه *:

پست الکترونیکی:

استان:

شهر:

متن شکایات: